Výstava 17. november

Výstava 17. november – symbol odporu proti fašizmu a totalite

 1. november 1939 a 17. november 1989 sa stali historickými medzníkmi v našich dejinách. 28. októbra 1939 študenti v Prahe na demonštrácii v spojitosti s oslavami vzniku Československa prejavili nesúhlas s fašizmom, s okupáciou Čiech nacistickým Nemeckom. Polícia proti nim zakročila. Pri tejto udalosti zomrel študent Jan Opletal. Hitler 17. novembra 1939 rozhodol o zatvorení českých vysokých škôl.
 2. november 1989 predstavuje symbol boja proti komunizmu. Opäť to boli študenti, ktorí tento proces začali. Českí a slovenskí študenti vysokých škôl si v Prahe pripomenuli 50. výročie smrti Jana Opletala a zatvorenia českých vysokých škôl. Proti študentom na pražskej Národnej triede brutálne zasiahla polícia. Začal sa proces, ktorý politici označili ako „nežná revolúcia“. Dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu.
 3. november sa stal od roku 1941 Medzinárodným dňom študentstva a od roku 2001 aj štátnym sviatkom ako Deň boja za slobodu a demokraciu.Pri tejto príležitosti členovia žiackej školskej rady Samuel Fábry, Lucia Rzepecká zo VI.OG, Rastislav Macko z III.C a   Filip Zelenák z III.B pripravili túto výstavu. Obsahovala 4 panely: 17. november 1989, Od totality k demokracii, 17.november – nežná revolúcia, Rok 1989, ktorý zmenil svet. Výstava bola nainštalovaná na prízemí budovy gymnázia v mesiaci november 2017. Súčasťou výstavy bolo aj premietanie filmu o udalostiach z novembra 1989. Výstavou sprevádzali žiaci Samuel Fábry, Lucia Rzepecká, Filip Zelenák, Matúš Krošlák, Mária Smatanová. Odborným konzultantom bola dejepisárka Mgr. Helena Kopecká.

   

   

   

   

   

  Žiakov výstava zaujala. Pochopili význam odkazu 17. novembra, že proti totalite je potrebné neustále bojovať a demokraciu si treba vážiť. Ocenili aj to, že výstavou sprevádzali spolužiaci.

  Mgr. Helena Kopecká

   

   

 

Škola priateľská deťom

Škola priateľská deťom

     Naša škola sa zapojila do programu Škola priateľská deťom 2017/2018. Program vyhlásil  Slovenský výbor pre UNICEF. Cieľom  programu je:

–  vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každý žiak cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou,
–  približovať žiakom dôležitosť a význam práv detí v kontexte s povinnosťami.

Program sa bude realizovať počas školského roka 2017/2018.
Na našej škole sa venuje problematike práv detí v školskom prostredí veľa pozornosti. Do programu sú  zapojení žiaci, učitelia, nepedagogickí zamestnanci a rodičia.
Niečo o programe

Názov programu: Škola priateľská deťom 2017/2018

Cieľ programu:

– Škola priateľská deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Ciele školy:

– rešpektovať práva detí, sledovať najlepší záujem dieťaťa,
– venovať zvýšenú pozornosť efektívnej komunikácii s rodičovskou verejnosťou,
– pokračovať v posilnení spoluúčasti žiackej školskej rady v niektorých oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu,
– pokračovať v zapájaní do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju kompetencií žiakov v oblasti ľudských práv,
– identifikovať signály násilia páchanom na deťoch (šikanovanie, domáce násilie, psychické týranie, kyberšikana, zanedbávanie starostlivosti, sexuálne zneužívanie),
– v oblasti výchovy k ľudským právam zapojiť všetky zainteresované subjekty na škole, ktorými sú vedenie školy, výchovný poradca, učitelia, žiaci, nepedagogickí zamestnanci školy, žiacka školská rada, rodičovská rada a rada školy.

Aby naša škola získala názov Škola priateľská deťom, musí splniť tieto kritériá:

 1. Informovať o programe Škola priateľská deťom
 2. Vytvoriť nástenku venovanú právam detí a spolupráci s UNICEF
 3. Zakomponovať práva detí do školského vzdelávacieho programu
 4. Zapájať sa do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF
 5. Mať fungujúci a aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacku školskú radu
 6. Voliteľným kritériom –  uskutočniť spoločné neformálne  stretnutia

Spoločne plníme jednotlivé body a snažíme sa postupne prispieť k uspokojujúcemu výsledku.

Koordinátorky programu:

Mgr. Miriam Marková – za UNICEF, koordinátorka dobrovoľníckych aktivít
Mgr. Helena Kopecká – koordinátorka pre ľudské práva


Vianočná zbierka UNICEF 11.12.207 – 15.12.2017

     Súčasťou projektu ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM a jedným z kritérií získania tohto titulu pre našu školu bola aktívna realizácia dobrovoľníckej Vianočnej zbierky UNICEF. Členovia ŽŠR zostavili žiacke tímy v zložení Sofia Correia a Vanesa Králová z III.A, Samuel Fábry a Lucia Rzepecká zo VI. OG, Patrik Šántora z II.A a Katarína Griffiths z III.D,  ktoré vchádzali do tried nášho gymnázia i do ulíc mesta s pokladničkami s cieľom vyzbierať peniaze na pomoc deťom. Odmenou za dobrovoľný príspevok boli vianočné pohľadnice. Záujem bol obrovský. Pohľadnice pred Vianocami potešili.


Nástenky s témou Škola priateľská deťom

      V rámci projektu Škola priateľská deťom si žiaci pripravili nástenky o právach detí v súvislosti s činnosťou UNICEF.

    


Voľby do Žiackej školskej rady 2017

     Po odchode štvrtákov z našej školy nemala Žiacka školská rada pri Gymnáziu v Topoľčanoch dostatočný počet členov, aby mohla vykonávať svoju funkciu. Preto boli dňa 27.10.2017 zorganizované voľby do ŽŠR. Každá trieda si musela zvoliť minimálne jedného zástupcu, ktorý mal záujem o členstvo v ŽŠR. Kandidátov z jednotlivých ročníkov bolo 18 a z nich sa do ŽŠR dostali šiesti.                                                                                                                                                         Pred voľbami prebiehala volebná kampaň, kedy si žiaci mali možnosť vystaviť svoje plagáty s volebnými sľubmi.

V deň volieb volebná komisia v zložení: Rastislav Macko, Filip Zelenák a Mária Smatanová navštívila každú triedu na gymnáziu. Voliť mohli žiaci od 15 rokov, ktorým boli rozdané hlasovacie lístky. V ten istý deň volebná komisia sčítala všetky hlasy a novými členmi ŽŠR sa stali: Sofia Correia (III.A) – 146 hlasov, Barbora Mokránová (II.C) – 134 hlasov, Lucia Rzepecká (VI.OG) – 125 hlasov, Samuel Fábry (VI.OG) – 121 hlasov, Andrea Cabajová (III.D) – 109 hlasov, Nela Šmatláková (I.A) – 106 hlasov. Ďalšími členmi, ktorí už v ŽŠR pôsobia, sú: Filip Zelenák(III.B), Rastislav Macko(III.C), Mária Smatanová(IV.B), Juraj Kapusta(IV.D) a Matúš Krošlák(IV.B). Všetkým novým členom blahoželáme a prajeme im veľa tvorivých nápadov.                                                            V najbližšej dobe pre vás ŽŠR pripravuje tieto aktivity: Mikuláš, Maratón písania listov, súťaž o najlepšiu vianočnú fotografiu triedy, triedne video. O ďalších akciách sa dozviete určite včas.

Matúš Krošlák a Mária Smatanová, IV.B

 

Žiacka školská rada pri Gymnáziu,     Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany v školskom roku 2017/2018

Predseda:     Matúš Krošlák, IV.B                                                                                                Podpredseda: Mária Smatanová, IV.B                                                                                                    Tajomník:  Filip Zelenák, III.B                                                                                                              Kultúrny referent:  Sofia Correia, III.A

Členovia: Juraj Kapusta, IV.D                                                                                                                      Rastislav Macko, III.C                                                                                                                            Andrea Cabajová, III.D                                                                                                                                    Samuel Fábry, VI. OG                                                                                                                                      Lucia Rzepecká, VI. OG                                                                                                                            Barbora Mokranová, II. C                                                                                                                        Nela Šmatláková , I.A

 

 

Dvere našej školy sa opäť otvorili

Dňa 14.12.2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ.
Pozvánku vo forme plagátu či kalendárika graficky spracovali žiaci III.C Peter Mervart a Rastislav Macko, ktorí pracujú v redakčnej rade školského časopisu GYMPLÁK i v rámci mimoškolskej činnosti v publicistickom krúžku.

Každoročne sa na našom gymnáziu uskutočňuje deň otvorených dverí. Tento rok sa konal 14.12.2017 a budúci prváci mali možnosť nahliadnuť do útrob našej školy.

     

Z každého predmetu sme si pre žiakov pripravili v učebniach zaujímavé prezentácie a povedali sme im všetky potrebné informácie.                                                                                                        Pamätám si, ako sme aj my pred tromi rokmi kráčali chodbami našej školy prvýkrát a nevedeli sme, čo od strednej školy čakať. Niekto cítil nadšenie a radosť, iný možno aj mierny stres.

  

Dúfam, že náš program deviatakov i piatakov zaujal. Mali možnosť dozvedieť sa, čo všetko im môže naše gymnázium dať do budúcnosti. Tento deň sme si užili aj my žiaci, ktorí sme sa aktívne zapájali.

Natália Adamkovičová, III.C

V tento deň prišlo do našej školy 176 žiakov: 6 ZŠ z mesta – 65 žiakov, 15 ZŠ z priľahlých obcí – 108 žiakov. Väčšinou to boli žiaci 9. ročníka a niektorí záujemcovia z 5. ročníka. Všetky predmetové komisie mali pre žiakov ZŠ pripravenú prezentáciu, ukážky prác žiakov (výtvarné práce, SOČ, literárne práce, projekty, ukážky protokolov z meraní), žiaci mali možnosť prezrieť si priestorové a materiálne vybavenie odborných učební, telocviční, športový areál, zúčastniť sa priamo vyučovacích hodín, spolupodieľať sa na meraniach z oblasti fyziky, biológie, chémie, prezrieť si ukážky výtlačkov školského časopisu, otestovať sa zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, z cudzích jazykov, získať informácie o skladbe predmetov školského vzdelávacieho programu, krúžkovej činnosti, organizovaní exkurzií do zahraničia a dosiahnutých úspechoch žiakov školy.

Zástupkyňa riaditeľky školy Ing. Katarína Shánělová, vybraní pedagógovia a žiaci odpovedali záujemcom, ich rodičom na otázky súvisiace s prijímacími skúškami, štúdiom na škole spolu s perspektívou úspešnosti absolventov pri prijímacích skúškach na ktorúkoľvek fakultu.

Ing. Katarína Shánělová

 

Rozhovor o písaní listov

Rozhovor o písaní listov

     Píšu ešte v dnešnej dobe žiaci listy? V súkromnej korešpondencii azda menej, keďže listovú formu nahradila elektronická, ale ak ide o dobrú vec s cieľom pomôcť, žiaci našej školy sa preukázali ako veľmi zdatní a ochotní písať. Hovoríme o celosvetovo organizovanej akcii na ochranu ľudských práv s cieľom poukázať na porušovanie ľudských práv v rôznych častiach sveta a prispieť k ich náprave  pod názvom Maratón písania listov, ktorú organizačne na našej škole zabezpečujú žiaci zo Žiackej školskej rady pod vedením Mgr. Bohuslavy Margovej. V nasledujúcom rozhovore poodhalíme pozadie tohto, podľa nás, dôležitého podujatia.
1. Kto organizuje Maratón písania listov?

Organizátorom je medzinárodná organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International. Maratón je najväčšia medzinárodná akcia na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí.

2. Aký je cieľ Maratónu?

Cieľom je spoločne ručne napísať alebo podpísať a poslať čo najviac listov s výzvami vládam alebo úradom príslušných štátov a upozorniť tak na porušovanie práv konkrétnych ľudí. Priamo obetiam bezprávia je možné písať listy solidarity a vyjadriť im tak podporu.

3. Kedy sa Maratón písania listov koná?

Amnesty International ju organizuje každý rok okolo 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv, po celom svete. Každý rok je zverejnený iný termín, kedy sa môže akcia uskutočniť. Závisí to od možností a záujmu zapojených  inštitúcií.
Termín posledného Maratónu bol stanovený od 29. novembra do 15. decembra 2017. Príslušná inštitúcia môže akciu uskutočniť kedykoľvek v danom termíne.

4. Kto môže Maratón zorganizovať?

Do Maratónu sa môže zapojiť každý samostatne, v rámci rodiny alebo skupiny priateľov, ale je veľmi jednoduché  ju zorganizovať pre širšie okolie. Môže sa uskutočniť v škole, kaviarni, knižnici, domove seniorov, voľnočasových krúžkoch… Možností je naozaj veľa. Listy sa dajú podpisovať aj on line, kde sú zverejnené všetky príbehy a prípady na aktuálny rok.
Vlastnú akciu je potrebné zaregistrovať na stránke Amnesty International, ktorá potom ďalej s organizátormi komunikuje a dáva im príslušné rady a pokyny kvôli spätnej väzbe

5. Akú dlhú tradíciu má Maratón na našej škole?

Po prvýkrát prišla táto ponuka v roku 2015. Vtedy sme si povedali, že vyskúšame a uvidíme, aký ohlas bude mať u našich žiakov. Boli sme veľmi milo prekvapení, že táto problematika oslovila mladých ľudí  a radi sa zapojili a podporili túto akciu. Odvtedy organizujeme Maratón pravidelne, už tretí rok. Veríme, že naďalej si nájde svojich stúpencov a podporovateľov.

6. Ako sa môžeme zapojiť do písania listov?

Spôsobov je viac. My sme sa tento rok rozhodli ponúknuť 6 prípadov z viacerých krajín- Čína, Izrael, Slovensko, Chad, Egypt, Honduras a Turecko.
Úlohou je vybrať si jeden alebo aj viac príbehov, prepísať list, vypísať obálku s príslušnou adresou, prispieť na poštovú známku v hodnote 1€ alebo 0,90€.
Zapojili sa žiaci  prvého ročníka, ktorí priamo na vyučovacej hodine vybraný list prepísali. Druhá možnosť bola podpísať vybraný list vo vestibule školy na prízemí, kde ho mohli odovzdať žiakom zo žiackej školskej rady. Boli tu pre žiakov pripravené nástenky, na ktorých mohli vidieť všetky vybrané prípady, prečítať si ich a ľahšie sa rozhodnúť, ktorý podporiť.
Tento rok sme napísali a odoslali 80 listov.
Týmto chceme aj poďakovať žiakom, ktorí nám organizačne pomohli s písaním listov. Boli to títo žiaci: Andrea Cabajová, Katarína Griffiths z III.D, Nela Šmatláková, Natália Maťašeje z I.A , Lucia Rzepecká a Samuel Fábry zo VI.OG.

7. Viete o nejakých výsledkoch, ktoré boli zaznamenané na základe písania listov?

Amnesty International každoročne posiela výročnú správu za predchádzajúce obdobie a tiež informácie o úspechoch Maratónu písania listov.
Stáva sa, že výsledky bývajú viditeľné okamžite. Už v priebehu akcie sú ľudia oslobodzovaní z väzenia, úrady začínajú konať, zlé zákony sa menia alebo rušia.
V roku 2016 sa písali listy v 180 krajinách, spolu bolo odoslaných 4 660 774 listov, pohľadníc, odkazov. Z nich bolo 8 000 zo Slovenska.
Ako príklad možno uviesť príbeh Muhhamada Bekzhanova z Uzbeskitanu, ktorý bol po 17 rokoch prepustený na slobodu vo februári 2017. V USA sa v máji 2017 dostala na slobodu americká whistleblowerka Chelsea Manningová, ktorá si odpykávala 35-ročný trest.
Ale úspešných prípadov je veľa, dajú sa prečítať na internetovej stránke Amnesty International.
Dôležité je si uvedomiť, že listy sú obrovskou podporou pre obete nespravodlivosti a ich blízkych. Sú pre nich nádejou a dôkazom, že sa na nich nezabudlo.

Ďakujem za rozhovor

Mgr. Bohuslave Margovej.

Zhovárala sa: Viktória Škultétyová z III.C

 

 

 

Vianočná Viedeň

Vianočná Viedeň

      Dňa 28. novembra 2017 sme si museli privstať, lebo už o  6.15 hod. sme mali zraz pred budovou školy. Vzápätí sme nastúpili do autobusu a  pod vedením Mgr. Edity Voigtovej, PhDr. Dariny Wiedermannovej a Mgr. Kataríny Adamíkovej sme plní radostného očakávania vyrazili na odbornú exkurziu. Na vianočnú Viedeň sa totiž každoročne tešíme!
Najskôr sme si to nasmerovali do nákupného centra Shopping City Süd, kde sme mali možnosť občerstviť sa a odľahčiť svoje peňaženky v  značkových predajniach. Po dvojhodinovom nákupnom maratóne sme sa vybrali na prehliadku Technického múzea vo Viedni. Ohúrili nás obrovské a mohutné stroje a vynálezy, pričom niektoré sme mohli i vyskúšať. Prekvapila nás rôznorodosť exponátov a zistili sme, že aj v takom múzeu je zábava.
Potom nás vodič zaviezol do centra. Kráčali sme cez Hofburg, bohato vyzdobené historické ulice Kohlmarkt a Graben až k Námestiu sv. Štefana.
Tam sme si pozreli Dóm sv. Štefana a námestie. Vo výklenku na rohu námestia Stock-im-Eisen-Platz sme zbadali pod sklom uložený pôvodný kmeň stromu s množstvom zatlčených klincov. Zatĺkali ich doň tovariši, keď odchádzali z mesta. Pomaly sa stmievalo, začali sa rozsvecovať svetlá, výzdoba ožívala a v meste zavládla očarujúca vianočná atmosféra. K tomu prispela aj vôňa dobrôt na vianočnom trhu.
Pokračovali sme však ďalej na hlavný vianočný trh Christkindlmarkt. Náš pohľad upútala dominantná nádherne vysvietená budova radnice. V okolitých stánkoch ponúkali umelecké výrobky, pestré vianočné ozdoby, sviečky, svietniky, z dreva vyrezávané figúrky atď.
Lákali nás rozličné vône a na svoje si prišli aj chuťové poháriky. Ešte sme kúpili nejaké suveníry, prešli popri atrakciách, ku ktorým patrila aj ľadová plocha, a zrak sme obrátili k Hradnému divadlu. Tam po nás prišiel autobus. Na rozlúčku sme očami pohladili mesto. Spokojní  a bohatší o zážitky sme sa vrátili domov.

Sofia Zavacká, Tatiana Drienovská, Dominika Klasová, II.D

Mgr. Edita Voigtová

Z vianočnej Viedne do Bratislavy 

     Na Mikuláša sme sa v skorých ranných hodinách vybrali do Viedne, aby sme ju ako každý rok obdivovali v plnej kráse – v období  adventnej výzdoby a príprav na vianočné sviatky.
Po nechcenom odbočení z diaľnice sme sa malú chvíľu motkali na „Landesstraßen“, ale po zapnutí ďalších dvoch navigačných systémov sme konečne dorazili do nášho prvého cieľa – SCS v Mödlingu, kde sme pár chvíľ  strávili nakupovaním.
Potom sme sa autobusom presunuli do  Technického múzea  vo Viedni. Tu sme si prezreli exponáty od začiatkov svetovej industrializácie až po dnešok. Veľkú časť vystavených muzeálnych predmetov sme si mohli dokonca i vyskúšať.
Po múzeu nasledovala prehliadka najväčšieho predvianočného  trhu vo Viedni – Christkindlmarkt  na Radničnom námestí. Ako vždy dokázal tento trh navodiť tú správnu vianočnú atmosféru – či už krásne rozsvieteným námestím, stánkami s domácky vyrobenými vianočnými ozdobami, alebo vianočnými maškrtami.
Tento rok sme adventnú  exkurziu ukončili netradične v Bratislave – navštívili sme vianočné trhy  plné stánkov s jedlami tradičnej slovenskej kuchyne a mnohými  inšpiráciami na darčeky, suvenírmi a vianočnými ozdobami.
Po príjemne strávenom dni sme sa vo večerných hodinách pobrali domov. V Topoľčanoch sme z autobusu vystupovali síce unavení, no všetci zdraví a obohatení o množstvo zaujímavých zážitkov.

Zuzana Rongeová a Erik Kmotorka, III. A

P.S. Technické múzeum vo Viedni bol dobrý tip. Škoda len, že žiaci popri veľkom množstve interaktívnych expozícií neobjavili televízne štúdio  ORF (Österreichischer Rundfunk). Učitelia, ktorí sa odbornej exkurzie zúčastnili ako pedagogický dozor, si v ňom vyskúšali situáciu pred kamerou a napr. aj televíznu čítačku správ und haben sich in diesem Fernsehstudio köstlich amüsiert und ausgetobt… Preklad: a mali v tomto televíznom štúdiu skvelý čas a vypustili paru … Odporúčame.

 

Každoročne  sa presviedčame, že odborná exkurzia cez adventné obdobie má veľký úspech. Program exkurzie vždy meníme, aby mali žiaci možnosť spoznať rôzne pamätihodnosti a zaujímavé miesta metropoly Rakúska. Tešíme sa už teraz na december 2018. Kommt mit, das Programm wird bestimmt ebenso interessant sein wie voriges Jahr. Preklad: „Poďte, program bude určite tak zaujímavý ako minulý rok“.

Mgr. Helena Činčurová

 

Vianočná atmosféra v triedach

Vianočná tradícia


Vianoce 24. – 25. decembra oslavujú na celom svete dve miliardy kresťanov.                                     Na Štedrý deň 24. decembra sa až do večera udržiaval pôst a čarovaním sa veštilo všetko, čo sa týkalo zdravia, úspechov, budúcej úrody i osobného života. Je predvečerom slávnosti Kristovho narodenia. Pôst sa končil, keď vyšla na oblohe prvá hviezda.                                                     Ľudia sa po celý tento deň snažili kontrolovať svoje konanie, pretože sa verilo, že kto ako prežije tento deň, tak bude žiť a robiť po celý budúci rok.                                                                             Zo štedrovečerného stola sa nemohlo nič vyhodiť, odkladali sa aj odrobinky, ktoré vraj pomáhali, keď ochorel dobytok.                                                                                                                         Veľkým zážitkom pre všetkých domácich býval príchod betlehemcov do domu.                                 V katolíckych rodinách sa Štedrý deň končí polnočnou omšou.

https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/stedry-den/

 

Vianočné zvyky a obyčaje z pohľadu našich  žiakov


U nás na Slovensku sú Vianoce kresťanským sviatkom, máme zaužívané rôzne tradície ako napríklad  hádzanie orechov do kútov miestností kvôli hojnosti,  kapria šupinka, aby príslušníci rodiny netrpeli núdzou, rozrezávanie jablka pre zdravie a šťastie v budúcom roku, natieranie oblátok medom a cesnakom ( pre zdravie ).                                                                                                   Vianoce sú naším hlavným sviatkom roka, ktorý ja osobne mám veľmi rada. V poslednej dobe si každý tento sviatok prispôsobil vlastným podmienkam. Mnohí ľudia už nechápu podstatu tohto sviatku. Je to krásne strávený deň pri ozdobenom stromčeku s rodinou, najbližšími, pri stole plnom jedla a doobedie strávené za hrncami v kuchyni.

Žiaci V.OG

Vianočná výzdoba tried


     

 

Mikuláš


„Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa.“                                                                                                 Nie je to celkom tak, niektorí učitelia sú neoblomní. Istotou ale je, že každý žiak je šiesteho decembra mysľou pri sladkostiach a pod vianočným stromčekom. Azda len Mikuláš s anjelmi a čertmi môže spríjemniť „posledné“ dni pred Vianocami. Členovia Žiackej školskej rady chodili po škole preoblečení a zavítali do každej triedy s plnými košíkmi cukríkov, ale i popola. Odvážlivci, čo zaspievali alebo zarecitovali, dostali aj čokoládu.                                                                   Zo školy sme odchádzali s čiernymi tvárami, ale s úsmevom na perách.

Simona Kapusníková, II.OG

                                         III.OG                                                                                II.B

Vianočný turnaj


patrí medzi tradície našej školy. Aj v tomto roku si žiaci jednotlivých ročníkov a tried zmerali sily v mix-volejbale, stolnom tenise a žiaci I.-IV. OG vo florbale chlapcov a prehadzovanej dievčat. Víťazi boli odmenení  diplomom a sladkosťami. Ceny pre turnaj zakúpilo ZR pri Gymnáziu v Topoľčanoch. O zdarný priebeh turnaja a dobrú atmosféru sa starali členovia PK TSV – Mgr I. Rybanský, Mgr. K. Bakičová, Mgr. M. Pavlík, Mgr. V. Peterka, Mgr. Z. Goga, PaedDr. P. Mada.

Mgr. Katarína Bakičová

                                    Turnaj očami prvákov     

      Tak ako tradične pred Vianocami aj tento rok sa u nás v škole konal vianočný turnaj. Dňa 12.12. 2017 sme sa ho my žiaci I.C ako aj ostatní prváci zúčastnili premiérovo. Sily sme si zmerali vo volejbale a v stolnom tenise.                                                                                                                         Do telocvične sme vchádzali trochu neisto, pretože sme ešte nevedeli, čo nás presne čaká. Otvorenie sa konalo vo veľkej telocvični, kde sa neskôr odohrával volejbal. V úvode nás privítala pani riaditeľka Mgr. Viera Dzurejová a dodala aj pár povzbudivých slov. Následne sme sa rozlúčili s našimi „stolnotenistami“, ktorí odišli hrať do malej telocvične.                                                   Najskôr sme nastúpili proti I.A. Náš stres opadol vo chvíli, keď sa nám ich podarilo hravo poraziť 2:0. To isté sme zrealizovali aj proti I.B. Ale potom nás čakal najťažší zápas a to proti I.D, keďže naše sily boli vyrovnané. Avšak aj po tomto napínavom boji sme si pripísali na konto ďalší vyhratý zápas. Naši poslední súperi boli z V.OG. Po skončení tohto súboja sa definitívne potvrdilo naše prvenstvo. A aby toho nebolo málo, svoje víťazstvo  nám prišli oznámiť aj spolužiaci „stolnotenisti“. Veľmi sme sa z nášho úspechu tešili.                                                                     A týmto by som sa chcela v mene I.C poďakovať vedeniu školy a celej PK TSV za zorganizovanie tohto športového podujatia. Už sa tešíme na budúci rok.

Ema Králiková, I.C

                                                                 I.D hodnotí turnaj

V našej triede vznikli dve družstvá: Prvé bolo volejbalové a malo 6 členov: Lucia Jakubíková, Tomáš Krištof, Michal Šípka, Kristína Kobelárová, Patrik Furák, Romana Bajcarová.                              Druhé družstvo súťažilo v stolnom tenise a malo 4 členov: Diana Jakubíková, Kristína Trnovská, Lukáš Varga, Štefan Dubnička.                                                                                                         Atmosféra bola vynikajúca, triedy povzbudzovali svoje tímy. Dostali sme diplomy za volejbal s 2. miestom a za stolný tenis s 3. miestom.

Diana Jakubíková, Lucia Jakubíková, I.D

Boj o víťazstvo

           Dňa 18. 12. 2017 sme nastúpili s obrovským odhodlaním zvíťaziť, ale po prvom zápase prišlo bolestné sklamanie. Niekedy nevyšlo podanie, niekedy smeč alebo zblokovanie. Ale dosť už bolo negatívneho pohľadu. Boli aj svetlé momenty, kedy sa nám podarilo uchmatnúť body jasným favoritom, čo nás veľmi motivovalo.  Viacerí jednotlivci sa presadili výnimočnými individuálnymi výkonmi. Príjemným spestrením bola zmiešaná zostava jednotlivých tímov, pozostávala z troch chlapcov a troch dievčat. Odchádzali sme s dobrým pocitom a s heslom v duši, nie je dôležité zvíťaziť za každú cenu, ale zúčastniť sa,  športovo sa rozhýbať a hlavne prežiť so spolužiakmi príjemné chvíle. To predsa utužuje kolektív.

Žiaci III.C

Výsledky turnajov

12.12.2017 – 1. ročník a V. OG

Umiestnenie Mix-volejbal Stolný tenis
1.miesto I.C I.C
2.miesto I.D I.B
3.miesto V.OG I.D
4.miesto I.B V.OG
5.miesto I.A I.A

 

    

11.12. 2017 – 2. ročník a VI.OG

Umiestnenie Mix-volejbal Stolný   tenis
1.miesto II.A II.A
2.miesto II.B II.D
3.miesto II.C II.C
4.miesto VI.OG II.B
5.miesto II.D VI.OG

 

  

18.12.2017 – 3.ročník a VII.OG

Umiestnenie Mix-volejbal Stolný    tenis
1.miesto III.A III.D
2.miesto III.B III.A
3.miesto III.D VII.OG
4.miesto VII.OG III.C
5.miesto III.C III.B

 

   

13.12.2017 – 4. ročník a VIII.OG

Umiestnenie Mix-volejbal Stolný tenis
1.miesto IV.A VIII.OG
2.miesto IV.D IV.A
3.miesto IV.B IV.D
4.miesto IV.C IV.B
5.miesto VIII.OG IV.C

  

Žiaci osemročného gymnázia tried  I.– IV.OG súťažili v prehadzovanej, florbale a stolnom tenise.

15.12.2017 – I. – IV.OG

Umiestnenie Florbal Prehadzovaná Stolný tenis
1.miesto IV.OG IV.OG II.OG
2.miesto II.OG III.OG III.OG
3.miesto III.OG II.OG IV.OG
4.miesto I.OG I.OG I.OG

 

 

Vianočná atmosféra v triede

      Vianočná atmosféra neobišla ani našu triedu.
Dňa 22.12.2017 sme si v triede zorganizovali tradičné vianočné posedenie. Vianočne naladení sme sa rozhodli, že si spravíme palacinky. Nepochutili sme si na nich len my, ale aj ostatní žiaci našej školy.
Každý žiak priniesol nejaké suroviny. Spolužiaci nás prekvapili svojimi kuchárskymi schopnosťami a palacinky sa im vydarili. Nechýbali ani medovníky, vianočné koledy a rozbaľovanie darčekov.
O 11.00 hodine sme sa  spokojní a vo vianočnej nálade rozlúčili so spolužiakmi a zaželali si šťastné a veselé sviatky.


Kristína Deličová, Diana Lendelová, I.D

Súťaž o najkrajšiu vianočnú fotografiu triedy

       Tento rok si žiaci pripravili zaujímavé fotografie svojich tried. V hlasovaní sa najvyššie umiestnila trieda II.A, druhou v poradí bola trieda I.A a tretie miesto získala IV.OG. Vianočná fotka I.A – druhé miesto

Zachráňte psíkom Vianoce!

       V dňoch 13. až 14. decembra 2017 zorganizovala II.A trieda dobrovoľnú zbierku Zachráňte psíkom Vianoce pre Karanténnu stanicu Topoľčany.
Zbierka mala úspech a bolo možné prispieť nielen starými dekami, návliečkami, oblečením, granulami, piškótkami, ale aj finančne. Za vyzbierané peniaze sa nakúpili prípravky na odstránenie parazitov, červov, bĺch, krmivo pre psíkov, rôzne konzervy a granule a iné doplnkové krmivo.
V mene celej II.A i za všetkých opustených a týraných psíkov …    ďakujeme.

Klára Olšová, Júlia Kvasnicová,   Linda Cimermanová, Aneta Klačanská, Barbora Kochanová, Zuzana Manová, II.A

Vianočné posedenie
15.12.2017

     Každoročne sa koná pre pedagogických i nepedagogických zamestnancov našej školy tradičné posedenie pred Vianocami. I tento rok bolo obohatené o kultúrne vystúpenie našich žiakov, po ktorom nasledovalo občerstvenie a príjemné rozhovory.

     Vianočný program pre učiteľov

 

Stužková 2017

IV.A

Ako sme prežili stužkovú? 

      Vždy, keď sa povedalo slovné spojenie „stužková slávnosť“, predstavila som si kultúrny dom  a to, že nás to onedlho bude čakať tiež. Keď sa zo mňa stala štvrtáčka, uvedomila som si, že táto udalosť je za dverami a popri tešení sa na to ma neminul aj stres. Stres zo všetkej zodpovednosti, ako to celé dopadne, či to organizačne zvládneme, aký bude program a podobne. Občas sme sa v triede aj pohádali, ale myslím si, že je to ťažké práve tým, že nás bolo 55 ľudí. Áčka a Déčka, bola komunikácia miestami aj náročná.
Po všetkých tých náročných nácvikoch, kedy sme bývali v škole do pol šiestej večer, chodili domov unavení, natáčali a strihali videá, dávali všetko dokopy, prišiel deň D.
18.11.2017 sme vošli do Kultúrneho domu v Topoľčanoch, zbadali tú krásnu výzdobu, dievčatá zmenené šatami na dámy a naši chlapci v oblekoch. Všetko sa od tej chvíle zbehlo tak rýchlo. Ani sme sa nenazdali a skončil sa náš úžasný program, prezliekli sme sa do svojich šiat a so zelenou stužkou sme šli medzi svojich priateľov.
Myslím si, že všetko vyšlo tak, ako sme si priali, možno bolo pár nedokonalostí, ale to k tomu jednoducho patrí a určite sme sa my, rodičia, učitelia aj priatelia dobre zabavili.

Navždy sa zachová…

Dominika Priečková, IV.A

Objektív fotoaparátu dokáže zachytiť momenty radosti, napätia, či v neskorších hodinách aj úľavy. No nezachytí históriu, ktorá stála za stužkovou. Tri roky boja o známky, vedomosti, tri mesiace plánovania a príprav, hádok a kompromisov. Ústami našej rečníčky: „Nevieme, ako sme sa sem dostali.“ Verte mi, prežiť stužkovú je ľahké, pripraviť ju je už ťažšie.
Niektorí tvrdia, že program bol dlhý. Možno, ale netušia, že niektoré vystúpenia sme rušili a iné sme zas pridávali len doslova hodiny pred premiérou. Nás to už ale netrápi, máme teraz iné starosti. Bolo by chybou zabudnúť na to, čo stužkovú predznamenáva. Maturitu, predsa.

IV.A

         Zobudil som sa do slnečného sobotňajšieho rána. Bol deň D – stužková. V dopoludňajších hodinách sme so spolužiakom išli kúpiť a vytlačiť lístočky reservé na stoličky pre rodinných príslušníkov maturantov. Hneď nato sme to boli v kultúrnom dome nalepiť a zaniesť sláve. Domov sme sa vrátili o pol tretej a v kulturáku sme mali byť späť o tretej, čiže to bola vcelku rýchlovka. Samotnej slávnosti stužkovania predchádzala skúška tanca. Potom sa rýchlo prezliecť a privítať rodičov. Následne prišli učitelia a diváci  a mohlo sa začať. Začalo sa valčíkom, potom prišlo stužkovanie, prípitok a oficiálne veci. Mohol začať program. Bol som vo väčšine čísel, čiže som mal vcelku hektický večer. Men in black, tlieskanie, folklór, gitara a čerešnička na torte pre triednu Magic Mike. Udržať to ako tajomstvo bolo náročné, tak sme radi, že sa to jej aj ostatným páčilo. Potom už len záverečné tance a zábava do rána.

IV.A

 

IV.B

      11.11.2017 – v tento magický dátum sa uskutočnila pre nás veľmi významná a nezabudnuteľná stužková slávnosť, ktorá sa nám vryla do pamäti na veľmi dlhú dobu. Už od septembra sme riešili program, videá, nácviky či veci ako sú výzdoba, jedlo, ozvučenie. Poviem vám veru, nebola to prechádzka ružovou záhradou. Hodiny strávené na chodbách gymnázia nám niekedy poriadne dali zabrať a nájsť kompromis bol pre nás naozaj ťažký oriešok. Namiesto času stráveného vonku sme si dlhé hodiny po škole nacvičovali valčík s Monikou a Ľadom, ktorý mali svoju stužkovú už za sebou a boli nám obrovskou podporou. Po únavnom dni v škole sme ešte vymýšľali program, točili videá či spisovali veci, ktoré bolo treba vybaviť alebo objednať. Bez našej pokladníčky Majky, kameramanky a strihárky Janky, choreografiek Liviky, Lenky a úžasnému kameramanovi Dodovi  by sme veru nepochodili. Z môjho uhľa pohľadu to vidím ako najkrajší čas , ktorý som mohla stráviť s triedou. Držali sme všetci spolu, obetovali sme nás čas a napriek malým nezhodám sme si všetci poďakovali a povedali si, že sme naozaj jeden tím, jedna partia. Z tanečných driev sa vypracovali naozaj skvelí tanečníci, chalani sa osmelili a dokázali ukázať aj svoju vtipnú stránku a dievčatá svoj talent. Všetci sme napäto čakali na ten deň, na ktorí sme sa tak veľmi tešili a pripravovali.
Pre mňa to bol nezabudnuteľný večer.  Z nás, dievčat, sa stali ženy a z chlapcov chlapi. Neviem opísať ten pocit, ktorý som mala, keď sme všetci stáli na pódiu a šli si po tú vytúženú zelenú stužku. Bola som na nás neskutočne hrdá a vďačná, kam sme to všetci spolu dotiahli.  Nehovorím ani o programe, ktorý som si neskutočné užila a myslím, že každý jeden z nás mal husaciu kožu a dobrý pocit, keď sme zakončili nás posledný tanec.
Neskoršia diskotéka bola čerešničkou na torte, všetci sme sa zabávali, tancovali a držali spolu počas celého večera. Ubehlo to síce rýchlo, no my sme si užili každú jednu sekundu, ktorá sa nám uložila do našej knihy spomienok. Spolu sme uznali, že aj tie dlhé nácviky, občasné hádky a nezhody stáli zato a že by sme si to ešte tisíckrát zopakovali. Nemôžem byť vďačnejšia za moju triedu, za spolužiakov a osobitná vďačnosť patrí  nášmu pánovi učiteľovi triednemu, ktorý je tu pre nás vždy, keď potrebujeme, kryje nám chrbáty 😀 a je súčasťou našej partie.  To, ako sa nám poďakoval na stužkovej si nesmierne vážim a myslím, že to bol znak toho, aký skvelý človek to je.
Nakoniec by som len dodala to, že môžeme byť vďační, že máme možnosť zažiť takýto jedinečný večer, pomaly smerovať k ukončeniu strednej školy a zoskupiť sa a byť ako jedna partia. My sme naozaj spolu držali a držíme sa spolu heslom: „Všetci za jedného, jeden za všetkých.“

Adriána Jančeková, IV.B

Pečatenie triednej knihy 4.B triedy

     Zvykom za posledné roky je, že každá trieda má svoje video, kde pečatí triednu knihu. Veľmi známe sú aj takzvané „únosy“, ale my sme chceli niečo originálne, čo nebolo opozerané a ľudia by sa pri tom nenudili. Náš triedny profesor sa obrátil na svojho dobrého kamaráta a bývalého žiaka Jozefa Píryho. Dodo sa podujal na vytvorenie scenára na pečatenie triednej knihy a jeho natočenie: „Nemám rád násilie a použiť zbrane, čo i len atrapy, odmietam. Preto som prišiel s alternatívnym námetom. Folklór ešte nikdy nič nepokazil a mali by sme byť naň právom hrdí. Predstavil som triede tento návrat k tradíciám a boli spokojní. Prišiel deň natáčania. Nebolo najvhodnejšie počasie na točenie v exteriéri, ale bol už október a museli sme ísť do toho. Oslovil som úžasného kameramana Igora Milatu, ktorý má výborné oko na pekné zábery a ja som sa podujal na réžiu. Teda som bol ten zlý ujo, ktorý po všetkých kričal,” dodal Jozef s úškrnom.
Natáčalo sa postupne pri románskom kostolíku nad Sádkom, v lese na Cibajkách a v súkromnom priestore Starý Klíž, ktorý je priam vystrihnutý z dedinky spred 150 rokov. Ďalší deň sa realizovali dotáčky na gymnáziu.
S úvodným slovom pani riaditeľky gymnázia sa divák dostáva do deja. 4.B má problém s dochádzkou a vymeškanými hodinami v triednej knihe, čo musí vyriešiť  triedny profesor. Zázrakom, ktorý privolal, sa ocitol v minulosti. V období, kedy sa deti učili po maďarsky, piekli sa domáce pagáče, sušilo sa seno… Takto prechádza učiteľ popri všetkých svojich žiakoch. Nedopatrením položí a zabudne triednu knihu na starom rebriňáku, kde ju nájdu dve žiačky a vyriešia spolu tento problém. Dvaja chalani utekajú cez les do starého kostola, kde im mních pomôže a opraví triednu knihu sám. Chalani ju odnesú naspäť a trieda môže knihu zapečatiť. Celé video je taktiež sprevádzané veľmi pútavou hudbou.
Naše výsledné 8-minútové video malo premiéru priamo na stužkovej 11. novembra 2017 a počuli sme naň veľmi pozitívne ohlasy. Dokonca sme boli aj v pár článkoch na internete. Veľmi nás to nás potešilo, pretože sme sa snažili podať čo najlepšie herecké výkony aj za nie vždy ľahkých podmienok.  Natáčanie sme si užili a sme radi, že všetko vyšlo ako malo. Veľká vďaka patrí hlavne Dodovi, pretože bez neho by to nebolo.

Petra Božiková, IV.B

 

IV.C

Navždy sa zachová…

     Stužková. Tak jednoduché slovo, ktoré ostane navždy v pamäti. Posledné týždne pred tou našou stužkovou sme strávili horúčkovitými prípravami v telocvični a v podkroví. Nácviky spoločenského tanca, scénok či dokonca textu študentskej hymny sa stali našou každodennou rutinou.
A ani sme sa nenazdali a prišlo to! Pre nás, žiakov IV.C a VIII.OG, dlho očakávaný magický dátum. 28.10.2017. Plní očakávania a trémy, ale aj neopísateľnej radosti sme zrazu stáli nastúpení pred pyšnými rodičmi, pred učiteľským zborom a našimi priateľmi. Stali sme sa nositeľmi zelenej stužky, ktorá symbolizuje začiatok dospelosti a otvára nám dvere do nového života.
Po oficiálnej časti začal program, v ktorom sme vynaložili čo najviac úsilia, aby sme potešili všetkých prítomných. S radosťou spomínam na tú chvíľu, keď sme všetci do jedného tancovali, skákali a spievali na legendárnu pesničku od skupiny Elán. O polnoci sa rodičia o nás maturantoch dozvedeli čo to nové v častuškách, ktoré nás dokonale vystihli. Nakoniec nasledovala voľná zábava.

Spolu s rodičmi a učiteľmi sme sa zabávali až do rána. Prežili sme spolu jeden z najkrajších večerov v našom živote.  Užili sme si to a ešte dlho v nás bude znieť: „Navždy sa zachová v pamäti stužková.“

Ľuboš Hano, IV.C

IV.D

     Dňa 18.11 2017 sa rodičia žiakov IV.A a IV.D triedy stretli, aby boli svedkami stužkovania svojich detí. Plní napätia sme očakávali úvodný tón piesne, ktorá uviedla stužkovú slávnosť vo veľkom štýle.
Žiaci oboch tried nastúpili na parket v krásnych šatách a oblekoch a predviedli precízny valčík. Po tanci nasledoval príhovor pani riaditeľky, z ktorého si do života odnesieme dobre mienené rady. Po príhovore pani riaditeľky sa dostali k slovu aj rodičia. Spoločne sme si pospomínali na detské časy a zároveň pripomenuli, ako rýchlo sme vyrástli.
Všetko to pokračovalo stužkovaním, momentom, keď sme sa zaradili medzi dospelých.
Ďalší v poradí bol program. Predviedli sme rôzne tance, scénky i spev. Dôležitou súčasťou programu bolo čítanie častušiek a nezabudnuteľná zábava do skorých ranných hodín.
A tak ako si mnohí pamätajú tú svoju stužkovú, veríme, že aj tá naša ostane v našich mysliach čo najdlhšie. Stužková slávnosť je však za nami a my sa budeme čo najviac snažiť, aby sme zložili skúšku dospelosti v máji 2018.

Maroš Vančo, IV.D

 

James Bond a naša triedna kniha

   Tak ako každý rok sa točia únosy triednej knihy, ani naša trieda nezaostala. Dlhé týždne premýšľania a dohadovania sa premenili na skutočnosť. Po zrušených termínoch s kameramanom sme sa konečne zhodli na dátume natáčania. Boli sme radi, že sme sa mohli uliať z vyučovania.
Každý sa precízne pripravoval na svoju rolu. Taktiež si musel nájsť aj vhodný kostým. Bolo potrebné doladiť detaily. Konečne prišiel ten čas našej premiéry s kamerou. Tvárili sme sa ako profesionálni herci, ale opak bol pravdou. Najlepšie to zvládla naša triedna, ale ani náš Bond za ňou nezaostával. Pri natáčaní sa nám naskytli aj nepríjemné situácie. Avšak, my sme to zvládli.
Napriek všetkému sme si to veľmi užili. Utužili sme triedneho ducha a zabavili sa pri tom. Vzniklo z toho naše video, ktoré nám bude pripomínať dobré aj zlé chvíle na škole.

Vaša skvelá IV.D

Zuzana Ondrejková, Barbora Pokusová, IV.D

 

 

 

VIII.OG

Ako som prežil stužkovú
28.10.2017

     Všetko sa zomlelo tak rýchlo. Pamätám si, ako sme už od 3. ročníka vymýšľali program a vlastne všetko, aby bola stužkovla čo najlepšia. No nakoniec sme všetko zrealizovali, či už tance, alebo zábavný program za tri týždne a únos triednej knihy sme natáčali dva dni pred stužkovou.
Bolo to veľmi hektické obdobie, často sme boli tvrdohlaví, ale nakoniec sme všetko vyriešili kompromisom. Nakoľko sme mali spojenú stužkovú so IV.C, v mnohých situáciách sme si pomáhali. Spočiatku sme sa báli, aby všetko dobre dopadlo.
Posledný týždeň pred stužkovou sme už ani nedúfali, že to zvládneme. No nakoniec všetko dopadlo nad naše očakávania a nejeden pozvaný povedal, že to bola jedna z najlepších stužkových.
Všetci sme si užili tú priateľskú atmosféru, ktorá sa nám podarila vyčariť vďaka našim nápadom, ale aj vďaka pedagógom, rodičom a priateľom, ktorých prišlo viac, ako ktokoľvek očakával.

Martin Bezák, VIII.OG

 

 

 

 

Imatrikulácie 2017

Aká bola imatrikulácia 2017?

     Ako to už na stredných školách býva, noví prváci sa prijímajú do stavu stredoškolského, preto sa dňa 16.11.2017 sa v Dome kultúry v Topoľčanoch aj naši prváci popasovali s jednoduchými aj náročnejšími úlohami. S úlohami, ktoré im zadelili tretiaci. Jedinečné a smiešne. Áno, hovoríme o imatrikuláciách.
Pre niekoho zábava, pre prvákov ortieľ smrti. Prichádzali do školy s kamennými tvárami. Stavím sa, že sa už niekoľko dní utápali v bludnom kruhu očakávania a strachu z imatrikulačného dňa. Tak sme sa totiž pred rokom cítili my…
Ale dosť bolo negatívnych poznámok.
Pre I.OG sa VII.OG prezliekla za čarodejníkov z Rokfortu a zatancovali im. Potom triediaci klobúk rozdelil prvákov do koľají  Športomil, Artomil a Mixomol. Už podľa názvu je jasné, aké prednosti majú tieto skupiny. Aj úlohy im boli prispôsobené. Kúzelníci zo Športomilu sa snažili dať gól do bránky florbalovou loptičkou. Ale pozor! Len za pomoci metle! Artomil spieval a Mixomol musel prejsť predurčenú trasu s knižkou na hlave. A ani odmena nechýbala. Každý dostal čarodejnícky klobúk.
Agenti z III.A dostali od šéfa úlohu, aby uniesli prvákov z I.A a preverili ich, či sú schopní byť agentmi a žiakmi našej školy. Krátkou scénkou nás oboznámili s bežným dňom agenta: podfuky, ťaháky… Aj títo prváci mali úlohy, ale zvládli ich a prijali sme ich medzi seba.
III.B zase v úvode premietala vtipné video z ich tvorivej dielne. Potom dovliekli na pódium I.B. Z pódia bolo urobené provizórne väzenie a sudca odsúdil prvákov na štvorročné sedenie vo väzení – na gymnáziu. Vraj spáchali ťažký zločin. Potom ich ešte chvíľu týrali otázkami z biológie, chémie či ruštiny. Nakoniec to dopadlo na výbornú.
Z céčkarov sa stali krotitelia levov, baletky, artisti a šašovia. Prišiel cirkus! Zobrali si prvákov z I.C do parády a pokúsili sa vychovať z nich tanečníkov a krotiteľov. Našťastie sa im to nepodarilo a oni zostali verní nášmu gymnáziu. Počkala na nich však odmena v podobe klaunských nosov, cukrovej vaty a vstupenky do cirkusu.
Síce v topoľčianskom Dome kultúry nehorelo, hasiči prišli. Boli to tretiaci z déčky, pustili nám hasičské video. Dali prvákom z I.D úlohy a s nimi aj odmenu, hasičskú tortu.
Myslím, že tie úlohy neboli také strašné a všetci sme sa zabavili. Už teraz sa teším na ďalší rok.

Simona Kapusníková, II.OG 

A ako prežívali imatrikuláciu samotní prváci?

Výcvik agentov

      Ako žiaci I.A triedy sme mali tému imatrikulácií Áčkari – Agenti. Ešte pred začatím programu sme všetci napäto tŕpli na stoličkách, čo nás asi čaká.
Po príchode na pódium tretiaci vybrali niekoľko „dobrovoľníkov“ na plnenie úloh tajného agenta. Našťastie (alebo na nešťastie?), niekoľkých z nás úlohy obišli a program sme si na pódiu odstáli. Na záver nášho imatrikulačného vystúpenia sme dostali sladké muffiny s nápisom „som áčkar“. Myslíme si, že ako žiaci I.A sme mali zaujímavý a akčný program.

Žiaci I.A

 

Intelektuálna III.B

     Deň 16. november. Deň očakávaný mnohými žiakmi nášho gymnázia, najmä prvákmi. Deň spojený aj s obavami nielen u nich, ale aj u starších žiakov tretieho ročníka, ktorí sa už od začiatku snažili privítať a prijať nových žiakov tejto školy čo najoriginálnejším spôsobom. Práve to bol dôvod nášho strachu, ale aj zvedavosti.
Po krátkom programe prišla naša chvíľa, kedy nás žiaci III.B privítali na pódiu. Usadili nás na kopu vankúšov a prikrývok, ktoré tam pre nás prichystali, aby sme v pohodlí mohli sledovať krátku ukážku videa, ktorou nás chceli oboznámiť, ako to na našej škole chodí.
Po skončení rozsvietili svetlá a uvedomili sme si, že tam teraz sedíme pred celou školou, ktorá tiež s napätím očakávala, čo nám tretiaci pripravili. Vtom sa na pódiu objavili niektorí žiaci, ktorí vystupovali v ukážke, a začali nás zaplavovať otázkami a následne odmenili sladkou odmenou, ktorú strážili v košíkoch. Avšak neboli to otázky len vedomostné, ale otestovali si aj silu niektorých žiakov. Oni sa nenechali zahanbiť a odvážne zvládli disciplínu, čo pre nich vymysleli.

Mária Plaskoňová, I.B

Deň imatrikulácií bol, aspoň podľa nás, prvákov, stresujúcim, ale aj plným prekvapení a celkom príjemných zážitkov.
Po vystúpení VII.OG a III.A, ktoré sa nám veľmi páčili, sme prišli na rad my. My, prváci z I.B. Tretiaci si pre nás pripravili program v podobe krátkeho, vtipného videa, po ktorom nasledoval malý kvíz z rôznych predmetov. Nechýbala ani telesná výchova, náboženstvo či ruský jazyk. Na záver si diváci vypočuli prvácke sľuby, ktoré pre nás ušili tretiaci béčkari, a s dobrou náladou sme sa usadili na svoje miesta.

Michaela Štadlerová, I.B, Vanesa Vičanová, I.B   

Ako som prežil imatrikulácie?  D.O.K.O.N.A.L.O           

Cirkusová manéž céčkarov

     Dňa 16.11. 2017 sa konali dlho očakávané imatrikulácie. Tak ako všetkých prvákov aj nás naši krstní rodičia z III.C pasovali do hodnosti oficiálnych žiakov gymnázia. A poviem vám, bol to doslova jeden veľký cirkus.
Najskôr nám predviedli, ako vyzerá také typické céčkarské rodeo, aby sme sa čo – to priučili a poctivo ich nasledovali. No a potom prišlo preverovanie našich schopností, či sme tohto postu hodní. Ako prvú úlohu sme dostali preliezanie kruhmi. To aby sme sa nenápadne dokázali „vypariť“ z triedy. Ako druhá bola tanečná súťaž v cigánskych tancoch, ktorá, bohužiaľ, nemala víťaza, pretože tanečné kreácie boli nad naše schopnosti. No a najlepšie na koniec. Naučili nás, ako odháňať z triedy šelmu čiže učiteľa s písomkami. Myslím, že sme to zvládli na jednotku.
Takže vďaka našim tretiakom štvorročný pobyt na škole pod vedením pani učiteľky Mgr. Bohuslavy Margovej určite zvládneme.

Ema Králiková, I.C

  

Hasiči v akcii

     III.D mala výborný  program, sú veľmi talentovaní a originálni. Vymysleli dobrú choreografiu a skvelé nápady na úlohy. Mnohí z nás si domov zobrali veľa zážitkov, niektorí aj múku vo vlasoch. Z pohľadu niektorých chlapcov je obliekanie mimoriadne ťažká činnosť, hlavne ak ide o hasičskú uniformu. A k tomu sme dostali fantastickú tortu, ktorú sme si odniesli do školy a tam rozkrájali.

Žiaci I.D

                                                                        

Finančná gramotnosť

     Finančná gramotnosť 

     V prvom októbrovom týždni ponúkla naša škola žiakom štvrtého ročníka možnosť zúčastniť sa na projektovom vyučovaní s využitím hry Finančná sloboda realizovanú certifikovaným lektorom spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s.
Každá trieda v poradí IV.A, IV.B, IV.C, IV.D a VIII.OG mala vyhradený jeden deň, kedy v priestoroch triedy V.OG v suteréne školy absolvovala spomínaný projekt.

Čo je hra FINANČNÁ SLOBODA?

Pravidlá hry

Finančná sloboda je stolová hra s moderátorom pre 6 – 30 hráčov od 10 rokov.
Počas hry sa účastníci starajú o peniaze fiktívnej rodiny, do opatery dostanú manželský pár vo veku 30 rokov. Prechádzajú s nimi 30 rokov ich života, uzatvárajú im finančné produkty a čelia rôznym nástrahám života. Radia im v množstve finančných príležitostí, či a ako ich majú využiť. Produkty v hre majú veľa vlastností reálnych produktov, preto sa pri rozhodovaní vychádza z reálneho sveta a podmienok.
Účelom hry je splniť všetky ciele rodiny a to sú:

 1. Vlastná nehnuteľnosť na bývanie
 2. Veľký cieľ rodiny (napr. vzdelanie detí, dovolenka, chata …)
 3. Cieľ najväčší a hlavný – finančná nezávislosť aspoň vo veku 60 rokov rodičov

    Cieľom hry je finančná nezávislosť, stav, keď človek nie je závislý na príjme zo zamestnania, pretože má dosť majetku a výnosy z neho mu pokryjú všetky bežné výdavky.
Moderátormi hry sú certifikovaní lektori OVB Allfinanz Slovensko a.s., konkrétne na Gymnáziu, Ul. 17. novembra 1180 v Topoľčanoch viedol hru so žiakmi Mgr. Marián Petreje.

Čo prinesie hra žiakom?

 • Zábavu
 • Osvojenie si pravidiel, ako získať kontrolu nad svojimi financiami
 • Rozpoznanie chýb vo finančnom rozhodovaní s cieľom vyhýbať sa im v reálnom živote
 • Získanie informácií o finančných produktoch
 • Zistenie, ako zabezpečiť, budovať a zhodnocovať svoj majetok a finančne sa zaistiť

Čo prinesie hra škole?

 • Moderný spôsob výučby s využitím metodických pomôcok pre výučbu finančnej gramotnosti
 • Zážitkovú pedagogiku pre efektívne vyučovanie finančnej gramotnosti

 

Ako vnímajú hru zúčastnení žiaci štvrtého ročníka?

V období pred dospelosťou a s ňou súvisiacou samostatnosťou sa mladý človek neraz zastaví a prehodnocuje svoje šance. Nejeden si kladie otázku: „Som naozaj pripravený?“ Dokážem obstáť v živote? Nestratím sa v nekonečnom labyrinte povinností?“ Kiež by bol život ako videohra – ak sa niečo pokazí, alebo nebodaj prehrá, vždy je tu ďalšia šanca. Vždy sa jednoducho dá vrátiť späť – skúšať znova. Až kým to nie je dokonalé. Ľudský život má však jeden výrazný nedostatok – je len jeden. Nie je to hra – nedá sa zopakovať a vyvarovať sa predošlým chybám.


Projekt Finančná sloboda sa v rámci jedného týždňa od 2.10.2017 do 6.10.2017 pokúsil práve hernou formou priblížiť našim žiakom život samostatného človeka a finančné povinnosti s ním spojené. Celý hrací modul pozostával z dvoch hier: Prvá bola skúšobná, menej náročná. V každej hre si žiaci odžili tridsať skúšobných rokov. Cieľom celej hry bolo splniť všetky životné ciele, ako napríklad dovolenka v Mexiku či vzdelanie pre dieťa. Vrcholným cieľom bolo našetrených stodvadsaťtisíc Eur pred začatím dôchodku.

Hralo sa v dvojčlenných tímoch. Každý tím mal vlastnú postavičku, ktorá sa pohybovala po poli predstavujúcom ročný príjem. Pracovalo sa však iba s „ušetrenými peniazmi“. To sú tie peniaze, ktoré nám zostanú z ročného platu, pokiaľ od ročného platu odčítame všetky životné náklady, o ktoré už teda bolo postarané. S ušetrenými peniazmi už hráči nakladali podľa vlastného uváženia.

Na výber bolo niekoľko možností investície – akcie, dlhopisy a investičné fondy.  V prvej hre bol rast hodnoty cenných papierov simuláciou rastu za posledných tridsať rokov. Potrebné boli taktiež dôležité rozhodnutia, ako napríklad jednorazová investícia do vzdelania výmenou za lepšie postavenie v práci, ktoré zabezpečilo lepší mesačný príjem. Celá hra bola sprevádzaná „udalosťami“. Hráči mohli vyhrať v lotérii, alebo mohli byť vykradnutí zlodejom.

Po skončení prvej hry si celá skupina sumarizovala ponaučenia z hry: investovanie do akcií a dlhopisov, založenie stavebného sporenia, čo najrýchlejšie splatenie úverov a pod.

 

Druhá hra už ležala prevažne v rukách náhody. Všetci hráči už mali k dispozícii rôzne poistenia, dôchodkové sporenia a väčšiu pestrosť investičných príležitostí. Životné udalosti boli taktiež drastickejšie, keďže pribudli možnosti ako úmrtie hlavy rodiny, čiastočná invalidita či majetková škoda. Všetky dôsledky sa odvíjali od šikovnosti hráčov.

V projekte Finančná sloboda žiaci prežili dva skúšobné životy. Znamená to, že majú dokonalú znalosť finančnej časti života? Nie, ale určite môžu do života vykročiť s omnoho istejšou nohou.

Dávid Silády, Jakub Hlavačka, IV.B

Hodnotenie výsledkov hry FINANČNÁ SLOBODA z pohľadu pedagógov

Hra mala spád, priebeh bol dynamický  zameraný na rýchle rozhodnutia a následnú zodpovednosť zaň .Výborná bola nielen práca so žiakmi  , ale aj odborná  úroveň lektora -jednotlivé nové pojmy po motivácií žiakov primerane vysvetlil.
Žiakom , maturantom, mohla pomôcť aj pri ich profesijnej voľbe pri výbere VŠ a prispieť k ich väčšej finančnej gramotnosti.

Mgr. Rudolf Krošlák

 

Hra bola zaujímavá, žiaci spolupracovali, boli motivovaní.
Hodnotné by bolo dozvedieť sa viac praktických rád do života, ako správne investovať, ako najlepšie prísť k bývaniu po VŠ, ako si tvoriť rodinný rozpočet a pod.

Mgr. Andrea Haninová

Všetci by sme sa nemali prestať hrať. Pri hre, a aj táto je toho dôkazom, sa dá veľa naučiť nenásilným spôsobom a možno aj rýchlejšie a efektívnejšie niekde v podvedomí prijímať informácie, ktoré by sa pri nejakej zámernej, cielenej prednáške neabsorbovali.

Mgr. H. Urminská

 

Jesenné exkurzie 2017

Boli sme v divadle

        Je divný Janko naozaj divný? O tom sme sa boli my, I.A, presvedčiť vo štvrtok 5.10.2017 v Divadle Jána Palárika v Trnave v rámci nášho prvého spoločného výletu.
Životopisná dráma, ktorá vznikla v tvorivej  literárnej dielni významného slovenského dramatika Štefana Králika, bola naozajstným kultúrnym zážitkom. Najrevolučnejší štúrovský básnik Janko Kráľ sa v tejto sčasti romantickej hry strácal vo svojich pocitoch. Dokonca aj my žiaci sme užasnuto sledovali komplikovaný dej. K lepšiemu pochopeniu prispelo muzikálové spracovanie, kombinácia hovoreného slova s dychberúcim spevom.

Natália Maťašeje a Nela Šmatláková, I.A

    Divný Janko v Trnave

      Divadelná hra Divný Janko od dramatického spisovateľa Štefana Králika bola pre mňa ozajstným divadelným zážitkom. Hra mala prvky muzikálu a spevohry, doplnené o tanec.
Spočiatku som si myslela, že to bude niečo nudné, no opak bol pravdou. Začiatok deja bol chvíľu zložitý. Bolo ťažké dostať sa do toho, čo chce autor vlastne povedať. No postupne sa ukázala jasná pointa.
Páčilo sa mi, že hra zachytávala slovenský ľud a to, ako boli Slováci utláčaní. V istom momente som pocítila znechutenie a zlosť kvôli uhorskej povýšeneckej mentalite z toho obdobia, konkrétne, keď si uhorská šľachta vyžiadala manželku istého valacha, ktorý sa vzoprel neslobode.
Pobavila ma scénka Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana a Michala Miloslava Hodžu. Považovali (konkrétne Štúr) Janka Kráľa za blázna, keď sa chcel ísť vzbúriť proti uhorskej šľachte.
Najviac som sa pousmiala na Štúrovi so zrkadielkom v ruke. Zo začiatku som nechápala význam Zakliatej panny v divadelnej hre, no potom som to pochopila podľa  legendy, ktorá hovorí, že kto uvidí Zakliatu pannu, môže niekoho odkliať. Janko Kráľ si myslel, že slovenský ľud je zakliaty kliatbou utláčania a práve Zakliata panna mu môže pomôcť.
Veľmi energický bol koniec divadelnej hry. Janko Kráľ vravel do duše slovenskému ľudu, aby konečne otvoril oči a nebál sa.
Divadelná hra Divný Janko sa stala jednou z mojich obľúbených. Prostredníctvom umenia ešte dnes cítiť snahu o zvýšenie národného povedomia a som rada, že mladí ľudia majú stále šancu uvedomiť si ich hrdosť.

Natália Merková, III.C

 

Osoby a obsadenie hry

Janko Kráľ – TOMÁŠ VRAVNÍK
Rotarides – MARTIN KRIŽAN
Hodža, Valach, Pán – TOMÁŠ MOSNÝ
Štúr, Valach, Martin – MIROSLAV BEŇUŠ
Hurban, Starý valach, Otec – TIBOR VOKOUN
Valach Dráb, Hlásnik, Jano – MICHAL BLAHO
Matka – MÁRIA JEDĽOVSKÁ
Zakliata panna – PETRA BLESÁKOVÁ
LUCIA BUGALOVÁ

a žiačky Súkromného tanečného konzervatória Dušana Nebylu v Trnave

Niečo o autorovi hry
Štefan Králik (1909-1983)

      Štefan Králik patrí k dramatikom, u ktorých sa povolanie lekára takmer prirodzene spojilo s povolaním dramatického autora. Narodil sa 8. apríla 1909 v rodine železničného úradníka v žilinskej časti mesta zvanom Závodie.
V rokoch 1919-1927 študoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Nitre. Neskôr s húževnatosťou odišiel do Bratislavy na Lekársku Fakultu Univerzity Komenského. Po skončení školy nastúpil ako asistent neurologicko – psychiatrickej kliniky vo fakultnej nemocnici v Bratislave. Potom pôsobil ako súkromný lekár vo Važci, v Kojetíne, v Detve, vo Zvolene a v Bratislave. Zomrel 30. januára 1983 v Bratislave.
Niektoré jeho hry neboli doposiaľ publikované, ako napríklad Chudobná rodina, ktorú napísal ešte počas jeho stredoškolských čias alebo utopistická komédia Zlatá nemoc. Zostali v rukopise.
     Prvá „ozajstná“ Králikova hra Mozoľovci sa odohráva v dedinskom prostredí, ale hra Mág veri odkrýva dobové alúzie o vzbure felhanov v starom Egypte. Hra Trasovisko je opäť z dedinského prostredia a autor v nej sprítomňuje  antickú, ba až archetypovú tému viny a trestu. Nasleduje dielo Posledná prekážka. Medzi jeho diela patria aj Chiméry. Za dramatický vrchol jeho tvorby sú považované Hra bez láskyHra o slobode. Na pozície dobovej socialisticko – realistickej dramatickej tvorby sa zaraďuje Bukmi podpolianskymi a Horúcim dňom. Svätej Barbore spracoval príbeh baníckej vzbury v Handlovej v predvečer prvej svetovej vojny. V roku 1953 publikoval jednoaktovku Kopa pilín pre vojenské krúžky, ktorá vyšla v časopise Naše vojsko v Prahe. Začiatkom šesťdesiatych rokov napísal Mikromemoáre, kvintesenciu životnej komédie lekára Diviša. Hrou Vojenský kabát Juraja Jánošika sa vracia k dráme. Tému neskôr rozpracuje a obohatí o ďalšie obrazy v hre Rebel. Hry Margaret zo zámku a Krásna neznáma patria medzi jeho posledné.
Štefan Králik napísal tiež niekoľko spomienkových próz, ktoré inscenovali v televízii – Kraj sveta Istambul, Výlet do mladosti, Rodinná anamnéza Ulička stratených snov. Viaceré Králikove hry uviedli v rozhlase.
Dramatikove nedokončené pamäti vyšli posmrtne pod názvom Učeň boha Aesculapa v roku 1989. Jeho hry preložili do viacerých svetových jazykov.

 

Aj I.D bola v trnavskom divadle počas svojej jesennej exkurzie

      Dňa 5.10.2017 sme navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave, kde sme sa zúčastnili zaujímavého predstavenia Divný Janko. Bol to náš prvý výlet spoločne s triedou I.A, kedy sme mali možnosť zoznámiť sa a vzájomne sa viac spoznať. Pedagogický dohľad zabezpečovali triedne učiteľky I.A a I.D, Mgr. Zuzana Bujnová a Mgr. Zuzana Martišková a Mgr. Helena Činčurová.
Divadelné predstavenie zaujalo svojím spracovaním a pomohlo nám lepšie pochopiť známu baladu od Janka Kráľa Zakliata panna vo Váhu a Divný Janko. Veľmi zaujímavou súčasťou boli kostýmy a samotné výkony hercov.
Po absolvovaní divadla sme navštívili nákupné centrum City Arena, kde sme sa boli naobedovať.
Školská exkurzia sa všetkým páčila.

Diana Lendelová, I.D

 

Jesenná školská exkurzia II.B

 Punk Rock na javisku

     V piatok 20.10.2017 sme sa vybrali do Bratislavy na školskú exkurziu, ktorá sa skladala z niekoľkých častí. Najskôr sme navštívili divadlo Nová scéna, predstavenie PUNK ROCK, ktoré vo mne vyvolalo veľmi zmiešané pocity.
Dej príbehu sa odohrával v škole, kde stredoškoláci riešili problémy doby a celkovo ich mladú generáciu. Vzťahy, prvé lásky, sklamania i šikanu. Veľmi zvláštne pocity nastali u mňa pri pohľade na žiaka, ktorý sa volal William. Bol náladový a pôsobil stratený. Nevedel sa vysporiadať so životnými situáciami. Keď na konci predstavenia vytiahol zbraň a zabil štyroch svojich spolužiakov, zmocnil sa ma strach. K tomu jeho hospitalizácia na psychiatrii, no niečo desivé… Podobne aj postava Benneta na mňa pôsobila negatívne z dôvodu jeho šikanovania spolužiaka Chadwicka.
Príklady takéhoto hraničného konania zanechali vo mne veľmi negatívny estetický dojem doteraz.

Ema Lukáčová, II.B

 

Ľudské telo zblízka
BODY EXHIBITION

     Ďalšou časťou výletu II.B bola edukatívna návšteva  výstavy ľudského tela BODY EXHIBITION, ktorá bola určená hlavne pre žiakov, ktorí chcú pokračovať v štúdiu medicíny alebo ešte len začať študovať túto oblasť. Výstava ma veľmi fascinovala z toho dôvodu, že vystavené ľudské modely boli exponáty z mŕtvych tiel.  Všetci sme mohli vidieť, ako naše telo vyzerá zvnútra a to bolo veľmi zaujímavé.
Výstavou nás sprevádzala žiačka medicíny, ktorá veľmi ochotne odpovedala na naše otázky. Z celej exkurzie ma najviac zaujala táto časť, lebo ma obohatila o vedomosti, o ktorých som doposiaľ nevedela a ešte dlho mi zostanú v pamäti.

Natália Balážiová, II.B

 

Jesenná školská exkurzia III.A, VII.OG
Jeseň v Bratislave

      Rovnako ako minulý školský rok, tak aj tento sa 3.10. 2017 vybrali na spoločný výlet dve triedy. Konkrétne na exkurziu do Bratislavy za spoznaním ľudského tela Human Body Exhibition v Inchebe a predstavenie Boy Band v divadle Nová scéna.
Všetci žiaci spoločne nastúpili do autobusu v Topoľčanoch o 10.15 hodine, aby mohli vyraziť na cestu do hlavného mesta Slovenska. Všetkým vyhovoval čas odchodu, pretože každý žiak i učiteľ rád privíta trochu spánku naviac.
Prvým bodom exkurzie bola výstava v Inchebe. Nie každému žiakovi je príjemný pohľad na ľudské telo zvnútra, a tak pár z nich sa zúčastnilo prehliadky mesta, i keď v ten deň počasie nebolo práve ústretové a pršalo. Na výstave žiaci mohli vidieť zblízka kostry, svalstvo, cievnu sústavu, jednotlivé orgány a podobne a to všetko s odborným výkladom milej žiačky Zdravotníckej školy v Bratislave.
Následne po výstave sa žiaci s dáždnikmi v ruke presunuli do nákupného centra Aupark vzdialeného len pár minút od Incheby. Po niekoľkých hodinách strávených nakupovaním všetci nastúpili naspäť do autobusu, ktorý ich odviezol k divadlu Nová scéna. Čakal ich totižto posledný bod programu a to predstavenie Boy Band, ktoré si veľmi užili žiaci i učitelia. Tri hodiny plné skvelých hereckých výkonov, dobrej hudby s perfektnými tanečníkmi v pozadí a moderného humoru, ktorý rozosmial všetky generácie v obecenstve.
Nakoniec absolvovali už len cestu domov, po ktorej boli všetci unavení a tešili sa  do postele. Z výletu si však odniesli užitočné vedomosti a dobrú náladu.

Zuzana Rongeová, III.A

Výprava za poznaním tela a divadla

     Dňa 26.10.2017,  keď slnko vyšlo nad obzor, sa trieda I.B vydala na výlet do hlavného mesta Slovenska za poznaním ich vlastného tela a čara profesionálnej divadelnej scény. Trieda musela najprv absolvovať za normálnych okolností obyčajnú 2 hodinovú cestu, ale v ich rukách bláznivú a zábavnú.
Keď vystúpili v areáli Incheba Expo arény, vydali sa do jej vnútra za poznaním na Body Exhibition. Po odovzdaní vecí do šatne a prvej skupinovej fotografii sa trieda v sprievode žiačky medicíny vybrala na ich cestu výstavou. Nasledujúce dve hodiny mali možnosť sledovať  exponáty, ktoré boli zaujímavé, detailné, pre niektorých nechutné, ale doplňované odborným výkladom. Žiaci sa dozvedeli viac o svojom obehovom systéme, orgánoch, svaloch a mnohých ďalších zaujímavostiach ľudského tela.


Po exkurzii vo výstavisku Incheba sa trieda vybrala do vedeckého centra Aurelium, kde ich privítali laserovým predstavením. Po úvodnej prehliadke laserov a exponátov využívajúcich vysoké elektrické napätie dostali žiaci inštrukcie a  voľnosť v tomto centre zaujímavých fyzických javov. Žiaci mali možnosť sami zistiť veľa o fyzických procesoch, ktoré boli predstavené hravou formou. Po hodine, bohužiaľ, žiaci museli toto výnimočné hračkárstvo pre starších opustiť. Dostali prestávku na občerstvenie a nákupy v nákupnom centre Eurovea.


Ako posledná časť programu ich čakalo predstavenie v  Slovenskom národnom divadle. Žiaci sa v skupinkách rozdelených na dievčatá a chlapcov mohli v autobuse pripraviť na toto vystúpenie zmenou šiat alebo kozmetických doplnkov. V okamihu sa zo žiakov I.B stali elegantní návštevníci Bratislavy.
Predstavenie Elity zanechalo v žiakoch úžasný kultúrny zážitok, ktorý si budú pamätať ešte dobrú chvíľu. Spokojní s divadelným predstavením si  zobrali svoje kabáty a bundy, všetci sa stretli pred divadlom a spolu sa vybrali do autobusu, ktorý ich odniesol po dlhom a únavnom dni naspäť domov.

Filip Sedlár, I.B

 

Zábava s fyzikou

          Žiaci II.OG sa počas jesennej školskej exkurzie dozvedeli veľa nového o fyzike zábavnou formou. Navštívili centrum Aurelium v Bratislave. Zažili laserovú šou, dostali úvodné informácie od sprievodcu a bádanie sa mohlo začať.

Rovnako ako klasické múzeum využíva centrum vedy exponáty, tie však nemajú hodnotu historickú, ale náučnú. Tá spočíva v potenciáli provokovať myslenie prostredníctvom priamej interakcie. Personál centra vedy exponáty pred návštevníkmi nestráži, ale naopak ich nabáda k fyzickému preskúmavaniu a pomáha im v realizácii experimentov. Veda ako veda nie je vždy atraktívna, ľudia sa jej často vyhýbajú, pretože majú pocit, že je to príliš komplikovaná vec. Objavovanie a experimentovanie v centre vedy je ponúkané tzv. metódou trójskeho koňa, t. j. nie prvoplánovo, ale atraktívnou a zábavnou formou pomocou hier a pokusov, keď dochádza k nenásilnému objasňovaniu vedeckých informácii.http://aurelium.sk/centrum-vedy/

Z exponátov žiakov najviac zaujali optické ilúzie, jednoduché matematické hry podobné Rubikovej kocke a aj niečo z chémie a jej sveta kvapalín. S údivom pozerali na klietku, v ktorej bola Teslova cievka, Spievajúca plazma a Jakobov rebrík.

„Dôležité je neprestať sa pýtať.“ (Albert Einstein)

Simona Kapusníková, II.OG

Rozprávkové  hokejové víťazstvo

          Boli sme pri tom rozprávkovom, dlho očakávanom víťazstve. Výhra 5:4 hráčov hokejového klubu SLOVAN nad klubom KHL SEVERSTAĽ ČEREPOVEC nás v úžasnej atmosfére potešila. Najlepší hráč Tomáš Hrnka s 2 gólmi a 1 asistenciou bol pre niektorých športových nadšencov z našej triedy vzorom. Povzbudzovali sme pri FANCLUBE v sektore B2 a veľmi nás to bavilo. Na tento športový zážitok tak ľahko nezabudneme.

Žiaci IV.OG